3-ΚΑΝΑΛΙΑ
RGB TOUCH LED DIMMER / CONTROLLER
ΜΕ ΕΞΟΔΟ DMX ΚΑΙ PWM 12/24V 
(COMMON ANODE)

-LED dimmer / controller με Touch Panel.
-Έλεγχος με το Touch Panel χρώματος, προγράμματος, ταχύτητας, φωτεινότητας.
-Δυνατότητα αποθήκευσης 4 σκηνών.
-Επαναφορά ρυθμίσεων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
-3 κανάλια.

 

Κωδικός
Τάση
Τροφο-
δοσίας
Κανάλια
Εξόδου
Output1
Output2 Τάση
Εξόδου
Dimming
Control
Menus Store/
Playback
CDS.212 /CA
12-24VDC 3 DMX-512 Ανάλογα με
το τροφοδοτικό
0…12V or 0…24V
3 κανάλια x24W(12V)
ή 3x48W(24V)
Touch
switches
4 λειτου-
ργίες
4σκηνές
&
4χρώματα

 

*Σημείωση: CA=Common Anode